Sběrný dvůr

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 11:30
Sobota 8.00 – 12:00
 
Od ledna roku 2011 je pro občany otevřen nově vybudovaný “sběrný dvůr”, kde je možno odevzdat jednotlivé složky komunálního nebezpečného odpadu z chat a domácností a ke sběru použitých výrobků v systému zpětného odběru. 

 

Sběrný dvůr bude sloužit výhradně občanům a chatařům obce Horní Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového hospodářství obce.

Do sběrného dvoru budou přijímány následující druhy odpadů:

a) Odpady kategorie ostatní odpad umisťované do kontejnerů nebo boxů ve sběrném dvoře nebo v hale:
Kat. č. Název Kategorie 
150101 Papírové nebo lepenkové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
200101 Papír a lepenka O 
150102 Plastové obaly O 
200139 Plasty O 
150107 Skleněné obaly O 
200102 Sklo O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
200140 Kovy O 
160103 Pneumatiky O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 
170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200307 Objemný odpad O 

b) Odpady kategorie nebezpečný odpad a odpady kategorie ostatní odpad umisťované do sběrny NO:
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL N 
200113 Rozpouštědla N 
200114 Kyseliny N 
200115 Zásady N 
200117 Fotochemikálie N 
200119 Pesticidy N 
200121 Zářivky N 
200125 Jedlý olej a tuk O 
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200107 O 
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 
200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129 O 
200131 Nepoužitá cytostatika N 
200132 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod 200131 O 
200133 Baterie a akumulátory zařazené 160601, 160602, 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 
200134 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133 O 

c) Odpad elektrozařízení umisťovaný do přístřešku v areálu:
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 
200135 Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení N 
200136 Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neuvedené pod 200135 O

Zpětný odběr použitých výrobků v rámci sběrného dvora:

– velké domácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, lednice, elektrické radiátory, ventilátory, sekačky, …..),
– malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, žehličky, kávovary, fény, …..), 
– elektrozařízení (počítače, televizory, monitory, telefony, mobily, kamery, tiskárny, kalkulačky, hudební nástroje, …..), 
– světelné zdroje (zářivky, výbojky), 
– přenosné baterie.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramické výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat zbytky živočišného původu, budou ve sběrném dvoře odebírány pouze za poplatek a to:

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramické výrobky – 2,5 Kč/1 kg

Biologicky rozložitelný odpad – 2 Kč/1 kg

Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí 13.00 – 16.00 hod.
Středa 08.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Sobota 08.00 – 12.00 hod.

Pravidla výkupu technické infrastruktury

 

Komentáře nejsou povoleny.