Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  programu INTERREG V-A SK-CZ.

Názov projektu:

Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na inováciu vzdelávacích programov s dôrazom na osobnostný a profesijný rozvoj žiakov základných škôl v obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Cieľom zavedených inovácii je prispieť k pripravenosti žiakov vstúpiť na pracovný trh. Aktivity projektu sú zamerané na pluralitné vzdelávanie, rozvoj jazykových kompetencií, zvládanie stresu, rozvoj zodpovednosti a telesnej kultúry. Projekt ďalej prispieva k udržaniu a rozvoju stabilného partnerstva cezhraničných obcí.

Vedúci partner:

Obec Lietavská Lúčka

Hlavný cezhraničný partner:

Obec Horní Bečva

Začiatok projektu:

1.2.2018

Ukončenie projektu:

31.1.2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:

198 251,40 €

Z toho príspevok z ERDF:

168 513,47 €

Aktivity projektu:

1. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov

V oblasti telesnej výchovy sa zadefinujú cviky pre domácu telesnú prípravu, aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách, pripraví sa metodická príručka, pripraví sa metodika pre aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania telesnej výchovy prostredníctvom domácej telesnej prípravy.

V oblasti zemepis sa pripravia úvodné a záverečné testy, obsah vyučovacích blokov a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania zemepisu.

* Aktivita bola zrealizovaná, spoločne sme vytvorili inováciu vzdelávacích programov.

2. Testovanie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov v praxi a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu v oblasti zemepisu bude spočívať v zavedení do vyučovania vyučovacie bloky vykonávané v reči a pedagógom partnera, zážitkové učenie priamo spojené s kultúrnym, prírodným či historickým kontextom a rozvojom jazykových kompetencií prostredníctvom testov a záverečnej práce.

* V rámci aktivity byla inovace testována zavedením do vyučovacího procesu zeměpisu/geografie od září 2018. Během monitorovaného období bylo provedeno úvodní testování žáků obou partnerských škol vždy v jazyce přeshraničního partnera. Byly provedeny i vyučovací bloky (3 vyučovací hodiny) pedagogem přeshraničního partnera ve svém mateřském jazyce na základní škole partnera.

3. Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu telesnej výchovy bude spočívať v zavedení domáceho cvičenia do vyučovacieho procesu. Zavedením tohto prvku do vyučovania očakávame zvýšenie fyzickej kondície žiakov a lepší osobnostný rozvoj prostredníctvom zodpovednosti a konfrontácie s českými vrstovníkmi.

* V rámci aktivity byla na základě vytvořených metodických materiálů zavedena inovace do vyučovacího procesu tělesné výchovy od září 2018. Během monitorovaného období bylo provedeno úvodní testování žáků partnerských škol. Testování probíhalo na úrovni vlastní školy i ve formě vzájemné konfrontace žáků partnerských škol. Ve zbývajících měsících monitorovaného období probíhalo ve smyslu vytvořené inovace zvyšování kondice a obratnosti žáků na základě předepsaných cviků a aktivit ve formě „domácích úkolů”, které byly evidovány a kontrolovány učitelem.

4. Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, učebných textov/metodických príručiek

Bude publikovaná metodická príručka a tiež tabule popisujúce aktivity pre cvičenie na školských ihriskách. Metodické materiály okrem grafického zobrazenia cvikov, aktivít a ich opisov budú podporované aj obrazovou prezentáciou na digitálnom nosiči. Brožura žáci (PDF) Metodikaučitelé (PDF) Obálka učitelé (PDF) Obálka žáci (PDF)

* Metodické příručky pro učitele, metodiky pro žáky, instruktážní CD a tabule s cviky byly v tomto (v druhém) monitorovaném období vytištěny a dodány.

5. Výmenné stáže pedagógov

Zmyslom aktivity je konfrontácia z pohľadu vyučovacích procesov a vnímania týchto procesov žiakmi vychovávaných v inom jazykovom a kultúrnom prostredí.

* Během monitorovaného období proběhly dva ze čtyř plánovaných vyučovacích bloků v předmětu zeměpis/geografie. 16.10. odučil pedagog ze ZŠ H. Bečva jeden blok pro žáky ZŠ L. Lúčka a 18.10. odučil pedagog ze ZŠ L. Lúčka jeden blok pro žáky ZŠ H. Bečva.

6. Výmenné pobyty žiakov

Výmenné pobyty žiakov sa budú realizovať v oblasti telesnej výchovy a zemepisu.

* V rámci předmětu tělesná výchova proběhlo 16.10. úvodní testování 40 žáků (20 žáků ze ZŠ L. Lúčka a 20 žáků ze ZŠ H. Bečva) ve vybíjené (žáci 1. stupně) a ve volejbale a basketbalu (žáci 2. stupně). Tato část úvodního testování proběhla u VP na ZŠ L. Lúčka. 18.10. proběhla u HCP na ZŠ H. Bečva druhá část úvodního testování 40 žáků (20 žáků ze ZŠ L. Lúčka a 20 žáků ze ZŠ H. Bečva) v atletickém pětiboji (žáci 1. i 2. stupně).

* V rámci předmětu zeměpis/geografie proběhl v regionu VP první blok zážitkového učení pro 40 žáků (20 žáků ze ZŠ L. Lúčka a 20 žáků ze ZŠ H. Bečva), konkrétně v obci Čičmany a tam umístěném muzeu lidové architektury s vyhodnocením na ZŠ L . Lúčka. 18.10. proběhl v regionu HCP první blok zážitkového učení pro 40 žáků (20 žáků ze ZŠ L. Lúčka a 20 žáků ze ZŠ H. Bečva), konkrétně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštem s vyhodnocením na ZŠ H. Bečva.

7. Spoločná konferencia

Na záverečnej konferencii sa stretnú zainteresovaný pedagógovia, zástupcovia škôl a realizátori projektu, aby vyhodnotili zavedené a testované inovácie ako aj ich prínos, vyhodnotili dosiahnuté výsledky a vytvorenú spoluprácu, identifikovali prípadné problémy, zadefinovali si možnosti a spôsob ďalšieho napredovania a prerokovali ďalšie témy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce či spoločných inovácií vzdelávania.

8. Obstaranie vybavenia potrebného k zavedeniu spoločných programov

Zakúpenie všeobecnej a tematickej mapy ČR-SR pre vyučovanie zemepisu.

Zakúpenie športových potrieb ako lopty, švihadlá a podobne pre testovanie žiakov a športové aktivity v rámci telesnej výchovy.

* Aktivita bola zrealizovaná, bolo obstarané vybavenie potrebné k zavedeniu spoločných programov.

* Tato aktivita byla zrealizována v plném rozsahu. Byly zakoupeny mapy a cvičební pomůcky.

9. Stavebné práce súvisiace so zavedením spoločných vzdelávacích programov

Vybudovanie multifunkčného ihriska na koordináciu pobytu a pohybových zručností detí, ktoré bude využívané v rámci inovovaného vzdelávacieho programu pre testovanie žiakov ako aj pre realizáciu aktivít domácej telesnej prípravy na školských ihriskách, nakoľko škola aktuálne nedisponuje takýmto ihriskom.

* Vybudování multifunkčního hřište bylo v tomto monitorovacím období dokončené a řádně odevzdané.

10. Riadenie projektu

* Aktivity řízení, monitorování a implementace projektu v monitorovacím období probíhaly řádně a zabezpečovaly plnění harmonogramu i všechny úkony, které jsou potřebné pro úspěšnou implementaci projektu.

11. Zabezpečenie povinnej publicity

* Místo realizace projektu bylo označeno reklamní tabulí se všemi požadovanými prvky pro publicitu (logo OP, logo EÚ, odkaz na EÚ a na ERDF, vyhlášení „Společně bez hranic“ název projektu). Během vykonávaných aktivit byl využitý propagační roll-up banner. Všechny dokumenty obsahují požadované prvky publicity. Na internetových stránkách organizace byly zveřejněny základní informace o projektu a jeho aktivitách – www.hornibecva.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *