Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  programu INTERREG V-A SK-CZ.

Názov projektu:

Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na inováciu vzdelávacích programov s dôrazom na osobnostný a profesijný rozvoj žiakov základných škôl v obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Cieľom zavedených inovácii je prispieť k pripravenosti žiakov vstúpiť na pracovný trh. Aktivity projektu sú zamerané na pluralitné vzdelávanie, rozvoj jazykových kompetencií, zvládanie stresu, rozvoj zodpovednosti a telesnej kultúry. Projekt ďalej prispieva k udržaniu a rozvoju stabilného partnerstva cezhraničných obcí.

Vedúci partner:

Obec Lietavská Lúčka

Hlavný cezhraničný partner:

Obec Horní Bečva

Začiatok projektu:

1.2.2018

Ukončenie projektu:

31.1.2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:

198 251,40 €

Z toho príspevok z ERDF:

168 513,47 €

Aktivity projektu:

1. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov

V oblasti telesnej výchovy sa zadefinujú cviky pre domácu telesnú prípravu, aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách, pripraví sa metodická príručka, pripraví sa metodika pre aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania telesnej výchovy prostredníctvom domácej telesnej prípravy.

V oblasti zemepis sa pripravia úvodné a záverečné testy, obsah vyučovacích blokov a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania zemepisu.

  • Aktivita bola zrealizovaná, spoločne sme vytvorili inováciu vzdelávacích programov.

2. Testovanie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov v praxi a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu v oblasti zemepisu bude spočívať v zavedení do vyučovania vyučovacie bloky vykonávané v reči a pedagógom partnera, zážitkové učenie priamo spojené s kultúrnym, prírodným či historickým kontextom a rozvojom jazykových kompetencií prostredníctvom testov a záverečnej práce.

3. Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu telesnej výchovy bude spočívať v zavedení domáceho cvičenia do vyučovacieho procesu. Zavedením tohto prvku do vyučovania očakávame zvýšenie fyzickej kondície žiakov a lepší osobnostný rozvoj prostredníctvom zodpovednosti a konfrontácie s českými vrstovníkmi.

4. Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, učebných textov/metodických príručiek

Bude publikovaná metodická príručka a tiež tabule popisujúce aktivity pre cvičenie na školských ihriskách. Metodické materiály okrem grafického zobrazenia cvikov, aktivít a ich opisov budú podporované aj obrazovou prezentáciou na digitálnom nosiči.

Brožura žáci (PDF)   Metodikaučitelé (PDF)   Obálka učitelé (PDF)   Obálka žáci (PDF)

5. Výmenné stáže pedagógov

Zmyslom aktivity je konfrontácia z pohľadu vyučovacích procesov a vnímania týchto procesov žiakmi vychovávaných v inom jazykovom a kultúrnom prostredí.

6. Výmenné pobyty žiakov

Výmenné pobyty žiakov sa budú realizovať v oblasti telesnej výchovy a zemepisu.

7. Spoločná konferencia

Na záverečnej konferencii sa stretnú zainteresovaný pedagógovia, zástupcovia škôl a realizátori projektu, aby vyhodnotili zavedené a testované inovácie ako aj ich prínos, vyhodnotili dosiahnuté výsledky a vytvorenú spoluprácu, identifikovali prípadné problémy, zadefinovali si možnosti a spôsob ďalšieho napredovania a prerokovali ďalšie témy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce či spoločných inovácií vzdelávania.

8. Obstaranie vybavenia potrebného k zavedeniu spoločných programov

Zakúpenie všeobecnej a tematickej mapy ČR-SR pre vyučovanie zemepisu.

Zakúpenie športových potrieb ako lopty, švihadlá a podobne pre testovanie žiakov a športové aktivity v rámci telesnej výchovy.

  • Aktivita bola zrealizovaná, bolo obstarané vybavenie potrebné k zavedeniu spoločných programov.

9. Stavebné práce súvisiace so zavedením spoločných vzdelávacích programov

Vybudovanie multifunkčného ihriska na koordináciu pobytu a pohybových zručností detí, ktoré bude využívané v rámci inovovaného vzdelávacieho programu pre testovanie žiakov ako aj pre realizáciu aktivít domácej telesnej prípravy na školských ihriskách, nakoľko škola aktuálne nedisponuje takýmto ihriskom.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *