Svoz tříděného odpadu v Červnu 2018

Svoz tříděného odpadu v Červnu 2018

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí – Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý – pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liští, Zátiší, Kněhyně

Středa – Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, Ráliška, Bučkové

V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých lokalitách odložen.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic k tomu účelu určených, případně v pytlích určených pro odpad.

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat nebezpečný odpad !

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

Směsný komunální odpad se taky odebírá v Odpadovém centru (Sběrný dvůr)

Tříděný odpad

Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.

Do Sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečné odpad a zbylé léky.

Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např. v TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr, který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu. 

Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo – zelené pytle

Termíny svoz tříděného odpadu: 26.1.; 23.2.; 29.3.; 27.4.; 1.6.; 29.6. 2018

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

Plastový, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů umístněných na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu Valaška; na Přehradě vedle aut. Zástavky u lomu; na parkovišti před restaurací na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

Pytle určené pro svoz tříděného odpadu neodkládejte do kontejnerům v jednotlivých sběrných místech, pytle jsou určeny pro organizovaný svoz, který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v měsíci nebo dopravu tříděného odpadu do Sběrného dvora.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén a nápojové kartony.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo apod. – nesmí být v roztříštěném stavu.

Skleněné střepy nutno odložit do kontejneru ne sklo.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště u aut. zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky..

Detaily

Začátek v

29.6.2018

Kategorie akcí

svoz odpadu

Komentáře nejsou povoleny.