Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Obecní úřad Horní Bečva v souladu s jeho § 5, odst. 1. následující informace.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Obecní úřad Horní Bečva v souladu s jeho § 5, odst. 1. následující informace:

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Horní Bečva

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a
principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. 

Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyřizování záležitostí pro občany: 

  • matrika
  • služby Czech-Point
  • úřední ověření listin a podpisů
  • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu
  • příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty
  • výběr poplatků ze psů a jejich evidence
  • výběr poplatků
  • užívání veřejného prostranství (místa)
  • výběr poplatků za hrobová místa (uzavírání smluv, evidence hrobů, přijímání žádostí o pronájem hrobového místa)
  • výběr poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (evidence poplatníků)

Příspěvkové organizace:

Základní škola TGM a mateřská škola Horní Bečva, okres Vsetín

4. Kontaktní spojení

Kontaktní informace.

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

MONETA Money Bank, a.s., č.účtu 90026764/0600
Česká spořitelna, a.s., č.účtu 1772311399/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

00303771

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ00303771

8. Údaje o schváleném rozpočtu

Rozpočet obce Horní Bečva.

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Informace pro občany zabezpečují pracovníci OÚ

Informace se zveřejňují těmito způsoby: 
– na úřední desce obecního úřadu 
– prostřednictvím internetu 
– hlášením místního rozhlasu

– ve Zpravodaji obce

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí

Předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze všem pracovníkům OÚ

Písemná podání též přímo na podatelně Obecního úřadu
Horní Bečva 550, 756 57

Rozhodnutí lze obdržet u pracovníka OÚ, který jej vydal, pouze však v případě, že nebylo dosud odesláno.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Opravný prostředek proti rozhodnutí OÚ lze podat na podatelně OÚ

Opravný prostředek lze podat písemně (na podatelně), ústně do protokolu (u pracovníků OÚ) nebo telegraficky, takové podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Formuláře Obecního úřadu:

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

13. Popisy postupů při vyřizování žádosti

Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání
(dnem doručení obecnímu úřadu)

Požadované informace se poskytují do 15 dnů.

V případě možnosti prodloužení výše uvedené lhůty (§14 odst.5)
do 25 dnů.

Žadatel ovšem musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn včas.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování OÚ:

Obecně závazné právní předpisy ČR, Obecně závazné vyhlášky.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Vyhledávání informací 1 hodina vyhledávání 100,– Kč
každá další započatá hodina 100,– Kč

Kopírování A4 – 1 strana 2,-Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty 

16. Výroční zprávy povinného subjektu

Výroční zpráva.

Komentáře nejsou povoleny.