Sociální bydlení v Obci Horní Bečva

Výzva pro zájemce o bydlení v podporovaných bytech. Uzavírka zájemců je v pátek 29. 5. 2020 12:00.

V dokončovací fázi jsou 4 byty pro potřebné, které obec Horní Bečva realizuje mimo jiné z dotačního titulu IROP. Výše dotace na tyto byty činí 4 486 505,- což je 95 % uznatelný nákladů na realizaci akce.

Celkem 4 bytové jednotky se nacházejí ve 4 NP kulturního domu. Kolaudace těchto bytů by měla proběhnout do konce května a první nájemníci by se měli stěhovat od června či července. Tyto byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, varnou deskou, troubou a digestoří. Každý byt má plynový kotel pro ohřev vody a podlahové vytápění. Nechybí ani řízená vzduchotechnika.

 • Byt č. 1: 3+kk o výměře 72,5 m2 s předpokládanou cenou nájmu bez energií 4 400 Kč/měsíc, vhodný pro 3 až 4 osoby.
 • Byt č. 2: garsoniéra o výměře 33 m2 s předpokládanou cenou nájmu bez energií 2 000 Kč/měsíc, vhodný pro 1 až 2 osoby.
 • Byt č. 3: 1+ kk o výměře 45 m2 s předpokládanou cenou nájmu bez energií 2 700 Kč/měsíc, vhodný pro 2 až 3 osoby.
 • Byt č. 4: 1+ kk o výměře 45 m2 s předpokládanou cenou nájmu bez energií 2 600 Kč/měsíc, vhodný pro 2 až 3 osoby.

Vzhledem k tomu, že tyto byty jsou financovány evropských dotačních zdrojů, je okruh způsobilých žadatelů omezen. Dle principu, „kdo platí určuje podmínky“ musí žadatel mimo jiné splňovat 4 základní podmínky poskytovatele dotace, aby mu mohl být přidělen. Tyto specifické podmínky, jsou součástí tohoto textu, stejně jako fotodokumentace dosud nedokončených bytů. Detailní popis bytů stejně jako přílohy žádosti, podmínky či návrh nájemní smlouvy najdete v závěru článku, nebo na podatelně OÚ.

Pro zjednodušení stručně shrnu 4 základní podmínky. (detailněji popsány dále v textu)

 1. Žadatel musí být z cílové skupiny, těch je definováno celkem 21. Jedná se např: Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, muži a ženy v seniorském věku, osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel, které nemají jinou možnost bydlení, osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo časem nezpůsobilým k obývání, ačkoli dříve mohlo být obyvatelné.
 2. Maximální čistý příjem jedné osoby činí 0,6 násobek průměrné hrubé mzdy dle ČSU což činní 19 120 Kč čistého. V případě spolubydlících se koeficient zvyšuje, takže např. při 4 osobách v bytě nesmí čistý příjem dohromady přesáhnout 1,0 násobek což je 31 868 Kč. Za členy domácnosti pro výpočet příjmu se počítají i děti do 15 let.
 3. Minimálně 50 % členů domácnosti musí být v produktivním věku 15 až 64 let. Nájemní smlouva ovšem může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).
 4. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.

Zájemci o bydlení v těchto podporovaných bytech doloží na podatelnu Obecního úřadu do pátku 29. 5. 2020 12:00 hod tyto dokumenty:

 1. Volně psanou žádost o byt (uvést číslo bytu), jejíž součástí budou kontaktní údaje žadatele.
 2. Vyplněnou a podepsanou přílohu č. 1 a č. 2 k nájemní smlouvě.
 3. Čestné prohlášení, že žadatel nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.
 4. Doložení příjmů osob v domácnosti – jedná se dle typu žadatele o tyto doklady.
 • Doklad o výši příjmů ze závislé činnosti – potvrzení zaměstnavatele.
 • Doklad o výši příjmů ze SVČ – daňové přiznání.
 • Doklad o výši příjmů z dávek DP – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši z podpory v nezaměstnanosti – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů ze SSP – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů z dávek pomoci v hmotné nouzi – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů výživného – rozsudek o výživném.
 • Doklady o výši příjmů sirotčího či vdovského důchodu.

Tyto doklady doručte do výše uvedeného termínu v zalepené obálce s označením „Byt“ na podatelnu OÚ Horní Bečva.

 

Bc. Rudolf Bernát – starosta

 

Příloha č. 1 – DPF (207 kB)

Příloha č. 2 – DPF (229 kB)

Smlouva o nájmu – DPF (225 kB)

 

Specifické podmínky pro žadatele – nájemníci

Cílové skupiny:

 • Osoby spící venku.
 • Osoby v nízkoprahové noclehárně.
 • Osoby v sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek.
 • Muži a ženy, matky nebo otcové s dětmi nebo úplné rodiny v azylovém domě.
 • Osoby v domě na půli cesty.
 • Osoby ve veřejné komerční ubytovně, které nemají jinou možnost bydlení.
 • Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu.
 • Žadatelé o azyl v azylových zařízeních.
 • Osoby po opuštění věznice.
 • Osoby před opuštěním zdravotnického zařízení.
 • Osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče.
 • Muži a ženy v seniorském věku.
 • Invalidé dlouhodobě ubytování v azylovém domě.
 • Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel, které nemají jinou možnost bydlení.
 • Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu.
 • Osoby v nezákonně obsazené budově nebo na nezákonně obsazeném pozemku.
 • Osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu.
 • Osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót, které nemají jinou možnost bydlení.
 • Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení.
 • Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení.
 • Osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo časem nezpůsobilým k obývání, ačkoli dříve mohlo být obyvatelné.

Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.

Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

 • 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy.
 • 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy.
 • 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy.
 • 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. K posuzované osobě se počítají i osoby, které budou bydlení sdílet a jsou uvedeny v přílohách – např. děti.

Při uzavírání nájemní smlouvy v období od července 2019 do června 2020 se pro porovnání příjmu používá hodnota průměrné mzdy za rok 2018 (zveřejněná ČSÚ v červnu 2019), která činí 31 868 Kč. Pro další období je nutné používat data z ČSÚ.

Příjmy k doložení:

 • Doklad o výši příjmů ze závislé činnosti – potvrzení zaměstnavatele.
 • Doklad o výši příjmů ze SVČ – daňové přiznání.
 • Doklad o výši příjmů z dávek DP – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši z podpory v nezaměstnanosti – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů ze SSP – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů z dávek pomoci v hmotné nouzi – potvrzení organizace, která dávky vyplatila.
 • Doklad o výši příjmů výživného – rozsudek o výživném.
 • Doklady o výši příjmů sirotčího či vdovského důchodu.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do tří měsíců od vyklizení sociálního bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny. V odůvodněných případech může být lhůta pro uzavření nové nájemní smlouvy prodloužena.

Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení.

Dále k doložení:

 • Doklady stvrzující údaje o příjmech za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, potvrzené příslušnou institucí.
 • Čestná prohlášení o vlastnictví nemovitostí a doklad o předání bytu.
 • Dokumenty dokládající splnění podmínky dostupnosti sociální práce pro osoby z cílových skupin, se kterými byla uzavřena nájemní smlouva – doklady o tom, že nájemníci patří do cílové skupiny (výpověď z bytu…).
 • Kompletní nájemní smlouvy se všemi přílohami (A, B, C).

Podmínky pro nakládání se sociálními byty

Příjemce podpory nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. kauce).

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 61,10 Kč. Limit nájemného stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pokud v budoucnu dojde ke zvýšení limitu stanoveného MMR, je možné tento zvýšený limit využít. Informace o limitu jsou k dispozici na webu MMR.

Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.

Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).

Při uplatňování obou výše uvedených podmínek se nezapočítávají děti a mládež do 14 let věku včetně.

 

Foto jednotlivých bytů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *